Witr salaah 3 eller 1?

SALAAT UL WITR I FØLGE KORANEN OG HADITH

I Allahs navn, Den mest Barmhjertige, Den nåderike.

 

Det er ofte spørsmål eller misforståelse om hvorfor følgere av hanafi lovskolen ber 3 rakaah witr. Det er en hadith at Profeten ﷺ stoppet fra å be witr som maghrib salah, likevel ber dem 3 rakaah som maghrib.

Hanafi lærde følger koranen og sunnah. Ingen som forkaster sunnah på grunn av «Qiyaas» analogi/logikk.

Enkelte tror at hanafi lærde baserer seg på svake eller lite troverdige ahaadith.

In’Sha’Allah, så vil dere se at hanafi lovskolen følger koranen og sunnah og ikke noe annet.

 

HVA BETYR WITR?

Ordet «Witr» betyr oddetall. 1, 3, 5, 7, 9 ,11 osv. Terminologisk sett er det navn på «Oddetall nattebønn som bes etter Ishas fardh til før Fajr start».

Hos Hanafiyyah er det 3 rakaah og hos andre er det minst 2 pluss 1 rakaah. Majoriteten av andre lovskoler tillater ikke kun 1 rakaah witr bønn. Det skal være minst 2 rakaah bønn før 1 rakaah witr.

 

VIKTIGHETEN AV SALAAT UL WITR

Imam Abo Hanifah r.a. sier at witr er wajib (Obligatorisk)

Andre lovskoler sier at witr er sunnah mo’akkadah. (Mo’akkadah betyr sterk vektlagt sunnah)

Dette er meningen til Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad og Imam Abo Hanifas elever Imam Mohammad , Imam Abo Yousof r.a.

 

Bevis som legges til grunn av Imam Abo Hanifah r.a. er følgende:

Hadith 1:

Uten tvil har Allah Ta’aala gitt oss en ekstra bønn, hør godt etter, det er witr bønnen. Be den mellom isha og fajr (daggry).

[Abo Dawood, Tirmidhi, Ibn Majah]

[Denne hadithen er nevnt av 8 sahaabah. Imam Haakim sier den er sahih. Referanse: Al-Fiqh Ul-Islami Wa Adillatoh Volum 2 Side 1010]

 

Hadith 2:

Witr er haqq (viktig bønn), en som ikke ber witr er ikke en av oss.

[Ahmad, Abo Dawood, Hadith er hasan]

 

Hadith 3:

Abo Tamim Al-Jaishani sier at Amr Ibn Al-Aas r.a. ga khutbah på fredag og sa: “Abo Basrah fortalte meg at Profet Mohammad ﷺ sa:

«Uten tvil så har Allah Ta’aala gitt dere en ekstra bønn og det er witr,

BE den mellom isha og fajr»

Abo Tamim r.a. sier at Abo Dhar r.a. tok hånda mi og gikk til masjid der Abo Basrah r.a. satt og spurte: «Har du hørt fra Profeten det Amr sier?»

Abo Basrah r.a. sa: «Ja, jeg har selv hørt det fra Profet Mohammad ﷺ»

[Ahmad, Haakim, tabrani, Aathar As Sunan og sanad er sahih, referanse Ilaa us sunan vol 6 side 9]

 

Det er nevnt 20 ahaadith i ilaa us sunan volum 6 side 3-27.

 

Alle ahaadith har “amr” (ordre, befalende) setninger, som vektlegger hvor viktig det er å be salaat ul witr.

 

HVA OM MAN IKKE BER WITR?

Selv om det er uenigheter om witr er wajib eller sunnah mo’akkadah,  er alle enige at man kan ikke unnlate witr. Hvis man forsov seg eller unnlatet å witr så sier de alle utenom Imam Malik r.a. at man skal gjøre qadha (ta igjen) witr salah.

(Hvordan de skal tas igjen er det uenigheter, 3 eller 4 rakaah)

 

Dette viser at det er kanskje kun er terminologisk uenighet om witr er wajib eller sunnah mo’akkadah.

 

ANTALL RAK’AAH I WITR

Enkelte hevder at hanafi ber witr feil, men slik er det ikke. En slik påstand er basert på mangel på kunnskap. Ved å lese ett par hadith bøker så kan man ikke bli lærd.
Witr slik hanafiyyah ber er sunnah og det skal jeg bevise med å henvise til kilder fra ahaadith.

 

Først er det viktig å vite at metoden for å be witr er at man ber 3 rakaah sammen med en salaam som avslutning. Ikke salaam etter andre rakaah. Man sitter ned i tashahhod etter andre rakaah og så står opp for tredje rakaah. Før man går i rokoo i tredje rakaah så sier man Allaho Akbar og tar hendene til ørene og deretter leser dua qunoot.

 

 

Hadith 1:

Aisha r.a. sier at Profet Mohammad ﷺ utførte aldri salam etter andre rakaah av salat ul witr.

[Nasai og haakim. Haakim sier den er sahih på bukhari og muslim sin standard]

 

 

Hadith 2:

Aisha r.a. sier at Profet Mohammad ﷺ pleide å be 3 witr, men gjorde ikke salaam før etter siste rakaah.             [Haakim sanad er hasan, han sier at Omar Ibn Khattab r.a. pleide å be slik og folk fra Madinah fulgte ham]

 

Hadith 3:

Abdullah Ibn Abo Qais r.a. sier jeg spurte Aisha r.a. hvor mange rakaah witr ba Profeten ﷺ ?

Hun r.a. svarte: 4 pluss 3, 6 pluss 3, 8 pluss 3, 10 pluss 3. Han ba ikke mer enn 13 og ikke mindre enn 7.

[Ahmad, Abo dawood, Tahaawi og sanad er hasan]

 

Hadith 4:

Amrah r.a. sier at Aisha r.a. sa at Profet Mohammad ﷺ pleide å be 3 rakaah witr. I første rakaah leste han sabbihisma (surah aala) og i andre rakaah «qul yaa ayyohal kaafiroon» (Al-Kaafiroon) og i tredje alle tre «Qol» (ikhlaas, falaq og naas).

[Darul qutni, Tahaawi, Haakim og sier den er sahih. Aqeeli r.a. sier at rapportering fra Ibn Abbas r.a. og Obai Ibn Kaab r.a. uten surah falaq og naas er mer sahih]

 

Hadith 5:

Abo Salimah r.a. sier at jeg spurte Aisha r.a. hvordan var Profetens salaah tahajjod (nattebønnen), hun berettet:

“Han ba ikke mer enn 11 rakaah, uavhengig om det var ramadhan eller ikke ramadhan. Han ba 4 rakaah og hva kan jeg si om dems eleganse og lengde, deretter ba han 4 rakaah og hva kan jeg si om dems skjønnhet og lengde, og han avsluttet med å be 3 rakaah.                                                                                                                                                   [Bukhari 154:1 og muslim 254:1]

Hva om noen har innsigelser mot at alt overnevnt er fra Aisha r.a.
Husk at vår mor Aisha r.a. var en stor lærd (Imam). Flere sahaabah og taabiien (etterkommere av sahaabah) har fått kunnskap av henne.
Hvem kan ha mer kunnskap om Profetens witr salah enn henne?
Profet Mohammad ﷺ pleide å be witr hjemme om nettene.

Her er utdrag av ahaadith fra andre sahaabah:

 

Hadith 6:

Abdullah Ibn Abbas r.a. sier at han sov i huset til Profet Mohammad ﷺ. Profeten sto opp, pusset tennene med siwaak, gjorde wodho mens han leste «INNA FI KHALQIS SAMAAWATI WAL ARDH» til slutten av surah. Så sto han opp og ba 2 rakaah salaah og utførte lang «qiyaam», «rokoo» og «sujood», så gikk han og la seg til han begynte å snorke. Så sto han opp og repeterte det samme som første gang og gikk og la seg. Når han sto opp igjen for tredje gang så ba han 3 rakaah (witr). [Muslim 261:1]

 

Hadith 7 og 8:

Ibn Abbas r.a. og Obai Ibn Kaaab r.a. sa at Profet Mohammad ﷺ pleide å be 3 rakaah witr. I første rakaah leste han sabbihisma (surah aala) og i andre rakaah «qul yaa ayyohal kaafiroon» (Al-Kaafiroon) og i tredje «Qol Howa Allah» (Ikhlaas)                   [Se i paranteset under Hadith nr. 4]

 

Hadith  9:

Miswar Ibn Makhramah r.a. sier at Abo Bakr r.a. ble gravlagt om natten, etter en stund sa Omar r.a.: «Jeg har ikke bedt witr enda». Han sto opp for å be witr og vi sto opp for å be bak ham. Han ba 3 rakaah og gjorde kun salaam etter den tredje rakaah.

[Tahaawi, aathar us sunan og sanad er sahih]

 

Det er utenkelig at sahaabah som ba bak ham ikke ville ha gjort noe opprør mot Omar r.a. hvis han hadde gått mot sunnah.

Når sahabah viser enighet så kalles det for ijmaa (konsensus) av sahaabah r.a., som også er en viktig kilde i Islam ifølge koranvers og hadith.

 

Hadith 10:

Abdullah Ibn masood r.a. sier: Witr er 3 rakaah slik som kveldens witr bønn, maghrib salaah.

[Tahaawi 173:, Aathar Us Sunan 12:2, sanad er sahih, Muwatta Muhammad har samme personer i sanad som Imam Muslim har i noen av sine ahaadith]

 

Dette er nok bevis, ellers er det nevnt 36 ahaadith totalt i ilaa us sunan volum 6, side 28 – 68.

 

BEVIS FOR Å LØFTE HENDENE FØR ROKOO I TREDJE RAKAAH OG LESE QUNOOT SIRRAN (HVISKENDE STEMME) HELE ÅRET

 

Hadith 1:

Obai ibn Kaab r.a. sier at Profet Mohammad ﷺ hadde til vane å be 3 rakaah witr. I første rakaah leste han surah a’laa, i andre kaafiroon, i tredje surah ikhlaas etterfølgt med dua qunoot før han gikk i rokoo.

[Nasaai, Talkhis Habiir, Ibn Majah med sahih sanad, Aqili sier sahih]

 

Hadith 2:

Alqamah r.a. sier at Ibn Masood r.a. og andre sahaabah leste dua qunoot i witr før rokoo.

[Musannaf Ibn Abi Shaibah, sahih sanad ifølge kriteriene til Imam muslim r.a.]

 

Hadith 3:

Abdullah Ibn Masood r.a. sier at min mor sa: “Jeg har sett Profet Mohammad ﷺ lese dua qunoot før han utførte rokoo.

[Jami ul masaanid, Hadith er hasan og rapportert av Imam Abo Hanifah r.a.]

 

 

Hadith 4:

Aswad r.a. sier at Abdullah Ibn Masood r.a. leste qul howallaho ahad i siste rakaah i witr, deretter løftet han hendene opp til ørene (for å si Allaho Akbar) og leste qunoot før han gikk i rokoo.

[BUKHARI i Juz raf ul yadain, Sahih hadith]

 

 

Hadith 5:

Abdullah Ibn Omar r.a. sier at Profet Mohammad ﷺ  hadde til vane å be 3 rakaat witr og leste qunoot før rokoo.

[Tabrani i ausat, daif. Denne hadith blir nevnt som en støttespiller fordi det er en person som heter «Sahl Ibn Abbas Tirmidhi» som er daif i følge Darul Qutni r.a.]

 

 

Hadith 6:

Abo Osman sier at Omar r.a. pleide å løfte opp hendene (til ørene) i qunoot. [Bukhari, sahih]

Abo Osman sier at Omar r.a. ledet folk i witr deretter leste han qunoot før rokoo etter å ha løftet hendene……. [Bukhari, sahih]

[Grunnen til å nevne første var at denne siste har mer forklaring]

 

Hadith 7:

Asim r.a. sier at jeg spurte Anas Ibn Malik r.a. om qunoot. Han sa at vi  leste qunoot. Jeg spurte før rokoo eller etter rokoo?

Han r.a. sa før rokoo. Jeg navna noen personer som sier at du har fortalt at qunoot er etter rokoo? Anas r.a. sa; Det er løgn (feil), Profet Mohammad ﷺ leste qunoot etter rokoo kun en måned. Det var fordi han hadde sendt 70 qurra (eksperter av koranen, hafiz og lærde) til mushrikiin og de hadde en fredsavtale med dem men mushrikiin brøt avtalen og drepte alle sammen. Etter denne hendelsen gjorde Profet Mohammad ﷺ dua mot mushrikiin for en måned.                                                       [Bukhari, sahih]

 

Det er flere ahaadith som sier at Profet Mohammad ﷺ ,Abo Bakr r.a., Omar r.a. ikke leste qunoot i fajr bortsett fra om det var for å gjøre dua for noen eller dua imot fiender.

 

«36 ahaadith er nevnt i ilaa us sunan volum 6 side: 92 – 111.»

 

 

Hadith 8:

Khalid Ibn Abo Imran r.a. sier at når Profet Mohammad ﷺ gjorde dua mot (dua for ødeleggelse av) Mudhar (som hadde drept 70 lærde, qurra muslimer) så kom jibril a.s. og pekte til Profet Mohammad ﷺ til å bli stille (i qunoot) og sa:

«Å Mohammad, uten tvil så har ikke Allah Ta’aala sendt deg til å be imot folk (og kaste dem til helvete) og si upassende ord. Tvert imot har Allah Ta’aala sendt deg som nåde over hele verden og ikke som en straff for menneskeheten. Deretter leste han verset (3:128)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Sahaabi r.a. sier at Jibril a.s. lærte Profet Mohammad ﷺ denne dua:

 

 اَللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ، اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحِقٌ

Allah humma inna nasta-eenoka wa nastaghfiruka wa nu’minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khair, wa nashkuruka wala nakfuruka wa nakhla-oo wa natruku mai yafjuruka, Allah humma iyyaka na’budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas aaa wa nahfizu wa narju rahma taka wa nakhshaa azaabaka inna azaabaka bil kuffari mulhik

[Modawwana Kobra, Abo Dawood, sanad er hasan]

 

Hadith 9:

Profet ﷺ sier at den beste dua er den som blir lest med hviskende stemme (sirran)

[Ibn Hibban, sanad sahih, Bahr ur raaiq]

 

Hadith 10:

Anas r.a. sier at Profet ﷺ sa: “Dua med hviskende stemme er 70 ganger sterkere enn dua med høy stemme (i ajr/belønning).  [Abo Shaykh, sahih]

 

 

HVA MED HADITH «IKKE BE WITR SOM MAGHRIB?

 

Når det gjelder hadith «Ikke be witr 3 rakaah som Maghrib» (Haakim, Sanad er sahih) så ser det ut som ahaadith er motstridende.

Slik er ikke tilfelle. Derimot er denne hadith i favør av alle overnevnte ahaadith.

Dette skyldes at denne hadith «ikke be witr som maghrib» tolkes at maghrib salah er den eneste salah som ikke har noe nafl før.

En annen tolkning av hadith «ikke be helt lik maghrib», fordi de ligner veldig på hverandre. I realiteten er de identiske med unntak av Qunoot. Man ber tilsvarende som maghrib, og tilføyer dua qunoot før rokoo.

 

Her avslutter jeg om temaet Witr Salaah.

Ønsker du mer informasjon, kan du studere Ilaa Us Sunan, Tahaawi, Muawatta Imam Mohammad eller andre fiqh bøker.

 

Vi konkluderer med at hanafi lovskolen baserer seg ikke på daif (svake) ahaadith. Tvert imot er deres basis autentisk sunnah av Profet Mohammad ﷺ .

 

«Å Allah, tilgi mine feil og gi meg anledning til å rette dem.»
«Å Allah aksepter våre gode handlinger.»

 

 

Skrevet av Tehsin Abo Barirah

 

Sjekket av Imam Abdul Waheed Aslam [Imam Makki Masjid Stavanger]

29.07.12 // 10. ramadhan 1433                  (Redigert 17.07.2019)

Share